29.6.2017

Školení

Referentské zákonné školení řidičů do 3500 kg

Rádi zajistíme proškolení Vašich zaměstnanců ve Vámi zvoleném čase a na Vámi zvoleném místě. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o provedeném školení po jeho ukončení a vypsání „kartiček“ řidičům, které prokazují účast na školení.

Povinnost zajistit školení řidičů referentů pro své zaměstnance vyplývá zaměstnavateli ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a týká se všech zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání řídí vozidlo.

Povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance firmy, kteří řídí vozidlo při výkonu své pracovní náplně (např. služební cesta) a to bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého.

Osnovu, rozsah a délku školení si stanovuje sám zaměstnavatel v závislosti na míře rizik, kterým je zaměstnanec během svého výkonu práce vystaven. Periodicita školení bývá zpravidla jeden rok.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.